Generalforsamling (årsmøde) 3 Marts 2015

Tilstede var:

Marco, Thomas, Inge, Nina, Kirsten, Merete, Vibeke, Annelise, Peter, Rie, Susanne.

Indkaldelse, og dagsorden se her

Thomas fortalte om sin seneste bog - her er en opsummering <link kommer snart her>

 1. Valg af Dirigent
  Susanne blev foreslået og valg med akklamation.
 2. Valg af Referent
  Peter R. blev foreslået og valgt.
 3. Formanden forelægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
  AnneLise fremlagde årets begivenheder og højdepunkter. Den blev godkendt, med akklamation.
 4. Kasseren fremlægger revideret regnskab for foregående år, og forslag til fastsættelse af kontingent til godkendelse.
  Budget og årsregnskab blev gennemgået for forsamlingen, og godkendt.De vigtigste poster blev gennemgået, og revisor kan godkende bilagene der er gennemgået. Regnskaberne modtages på mail efter mødets afholdelse.
  Kontingentet foreslås fortsat at være uændret, 100,-/år. Der blev godkendt ligeledes, med den bemærkning at en ændring ville kræve justering af Vedtægterne.
 5. Indkomne forslag.
  Der var ikke indkommet forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1 - 3 i foreningens vedtægter.  4 medlemmer er på valg: Inge Beck, som ønsker at fratræde, Annelise Toftehøj, som ønsker at træde tilbage som formand. Nina Borum og Thomas Harder ønsker genvalg. Ny medlem vælges.
  Der er 4 på valg, men der er 5 der vil opstille/genopstille.
  Thomas ønsker at modtage valg som Suppleant, så der dermed ikke behøvede at være kampvalg.
  Thomas og Vibeke, er valgt som suppleanter, mens Annelise, Marco, Peter og Nina blev enstemmigt valgt til Bestyrelsen.
  Inge, takker af fra bestyrelsen, og modtog en lille erkendtlighed for sin mangeårige deltagelse.

  Bestyrelsen konstituerer sig på næstkommende møde, ligesom kandidaten til skolens bestyrelse vælges. Denne kandidat til skolens bestyrelse, vælges imellem Elevsamfundets medlemmer som iflg. skolens statutter skal være tidligere elev på skolen.

 7. Valg af revisorer, jf. § 4, stk. 1 - 3 i Foreningens vedtægter.
  Revisorerne Susanne Prip Madsen og Lars Thykier, blev genvalgt med akklamation.
 8. Evt

Næste møde er aftalt: Tor 19 Marts 2015, kl. 19.30

Tags: