Forslag til ændring af vedtægter 2006

Forslag til ændring af foreningens vedtægter som vedtaget i 2006

 

Forslag til vedtægter for

Ingrid Jespersens Gymnasieskoles Elevsamfund

(foreslås vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2014)

§ 1

 Foreningens navn er Ingrid Jespersens Gymnasieskoles Elevsamfund.

 

§ 2

Foreningens formål er:

  

      1. At give tidligere elever lejlighed til at samles med kammerater og lærere ved

           årlige sammenkomster.

 

      2. At opretholde kontakt mellem tidligere elever.

 

      3. At formidle viden om skolen til nuværende elever og lærere.

 

      4. At støtte nuværende elever med aktiv interesse for  skolens liv: socialt, kulturelt og admini-     

          strativt.

 

      5. Årligt at uddele Ingrid Jespersens Gymnasieskoles Elevsamfunds Legat, som i henhold til

          legatfundatsen uddeles til dimittender.

 

§ 3

Enhver fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole (tidligere navn Ingrid Jespersens Skole) udgået elev kan kontingentfrit blive medlem af foreningen. Stemmeret i foreningens anliggender, samt valgbar-hed til Elevsamfundets - og Skolens bestyrelse, opnås ved betaling af  et kontingent på kr. 100,- 

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

§ 4

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges ved årsmødet. Der vælges herud-over 2 revisorer for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 2: Om valg af bestyrelsesmedlemmer gælder følgende regler: Vælges for 2 år ad  gangen,

            således at 3 afgår i lige år, mens 4 afgår i ulige år. Genvalg kan finde  sted. Udtræder flere

            medlemmer af bestyrelsen i valgperioden, således at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig

            jf. § 6, stk. 2, indkaldes der til ekstraordinært årsmøde efter reglerne i § 8.                                                                            

 

Stk. 3: Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer. Valget gælder

           for et år. Genvalg kan finde sted.

§ 5

Bestyrelsen afholder møder efter formandens bestemmelse og efter indkaldelse af denne, eller når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer skriftligt fremsætter forlangende derom, som skal afholdes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

 

Stk. 2: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med specielle arbejdsområder til opfyldelse

           af foreningens formål som beskrevet i § 2.

 

 

 

§ 6

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden (i dennes fravær af næstformanden), der fremlægger de til behandling  foreliggende sager.

Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer - deriblandt formanden

           eller næstformanden - er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I til-

           fælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

 Stk.3: Ved hvert møde tages der referat, som skal godkendes ved næste møde.

§ 7

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren udarbejder regnskabet, der

revideres af de på årsmødet valgte revisorer.

 

§ 8

Indkaldelse til foreningens møder sker skriftligt med 4 ugers varsel og angivelse af dagsorden. Forslag kan indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 2 uger før mødets afholdelse.

 

§ 9

Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

       1. Valg af dirigent.

       2. Valg af referent.

       3. Formanden forelægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

       4. Kassereren fremlægger revideret regnskab for foregående år, og forslag til

           fastsættelse af kontingent til godkendelse.

       5. Indkomne forslag.

       6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1 - 3 i foreningens vedtægter.

       7. Valg af revisorer, jf. § 4, stk. 1 - 3 i foreningens vedtægter.

       8. Eventuelt.                                                                                                            

                                                                                                                                            

§ 10

Uddeling af "Ingrid Jespersens Gymnasieskoles Elevsamfunds Legat" finder sted ved skolens af-

slutning og foretages efter Ingrid Jespersens ønske til dimittender fra henholdsvis 3. g og 10. kla-

se, som har udvist særlig flid og dygtighed.

 

§ 11

Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves der, at 2/3 af medlemmerne er mødt og at 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget. Er der ikke mødt 2/3 af medlemmerne, men mindst

halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen, hvis forslaget opretholdes, til et nyt årsmøde til afholdelse tidligst  4 uger og senest 6 uger efter det første møde, hvor forslaget da kan  vedtages med 3/4 flertal blandt de fremmødte.

 

§ 12

Beslutning om foreningens opløsning skal vedtages efter samme retningslinjer som bestemmelsen for vedtægtsændringer, jf. § 11, med den tilføjelse, at beslutningen under alle omstændigheder skal bekræftes på et efterfølgende årsmøde afholdt tidligst 4 uger og senest 6 uger efter det førstemøde, hvor forslaget da kan vedtages med 3/4 flertal blandt de fremmødte.

 

Stk. 2: Ved foreningens opløsning tilfalder dens formue og aktiver Ingrid Jespersens Gymnasiesko-le til anvendelse efter skolens beslutning med videst muligt hensyntagen til vedtægternes § 2.